Todraž 15
4224 Gorenja vas
Slovenija
E-pošta: info@breza-commerce.si
Telefon: +386 4 510 7570

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

NAZIV AKTIVNOSTI

Nakup sušilnic za sušenje lesa ter linije za robljenje in razrez prizm

Za nakup sušilnic za sušenje lesa ter linije za robljenje in razrez prizm je upravičenec prejel sredstva iz  naslova operacije »Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«, podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

POVZETEK

Breza Commerce d.o.o. je pridobia finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«. S podprto naložbo v nakup novih sušilnic za normalno temperaturno (komorsko) sušenje lesa s kotlovnico na lesno biomaso ter nakup linije za robljenje desk in razrez prizm z optimizacijo bo podjetje razširilo obseg poslovanja.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Podjetje Breza Commerce  d.o.o. je danes eno izmed vodilnih na področju lesne industrije. Ukvarja se z nabavo, pripravo, sušenjem in prodajo rezanega lesa, odkupom in prodajo hlodovine ter z uvozom in izvozom lesa. Oskrbujejo več kot 500 mizarjev in lesno-predelovalnih podjetij po Sloveniji in tujini. Z izvedeno investicijo bo podjetje razširilo obseg poslovanja, saj bo z novim strojem in povečanimi kapacitetami sušenja lesa pričelo s proizvodnjo novih izdelkov, t.j. suhih prizm.

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo doseženi naslednji cilji:

 • Povečanje fizičnega obsega prodaje,
 • proizvodnja novih izdelkov,
 • povečanje zaposlenih,
 • ohranitev ter pridobivanje novih kupcev,
 • ohranitev ter povečanje tržnega deleža,
 • povečanje dobička podjetja,
 • dolgoročna stabilna in dobro rast,
 • ohranitev dobrih poslovnih partnerjev. 

PRIČAKOVANI REZULTATI:

 • povečanje čistih prihodkov od prodaje
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega
 • povečanje čistega poslovnega izida
 • povečanje čistega poslovnega izida na zaposlenega

Spletna stran Evropske komisije.

Spletna stran programa razvoja podeželja.

member-slovenia-wood-alliance-sloles-lesno-zdruzenje
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja